Back
Hästen 21

Vanliga frågor

Vilka arkitekter har ritat nya Hästen 21? Efter en omfattande urvalsprocess i samarbete med Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret valde Pembroke Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL) – en arkitektbyrå med många års erfarenhet av att skapa innovativa, hållbara och vackra byggnader. SHL grundades i Århus, Danmark, men har också kontor i Köpenhamn, London, Shanghai och Singapore. […]

Vilka arkitekter har ritat nya Hästen 21?

Efter en omfattande urvalsprocess i samarbete med Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret valde Pembroke Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL) – en arkitektbyrå med många års erfarenhet av att skapa innovativa, hållbara och vackra byggnader. SHL grundades i Århus, Danmark, men har också kontor i Köpenhamn, London, Shanghai och Singapore.

 

När kommer den nya byggnaden att färdigställas? Vad händer framöver?

Vår ambition är att inleda arbetet under fjärde kvartalet 2018. Det nya huset är planerat att färdigställas under 2022.

 

Kommer den nya byggnaden byggas i direkt anslutning till intilliggande byggnader?

Den nya byggnaden öppnar upp i markplan med gångvägar som ansluter till omkringliggande byggnader. Där Smålandsgatan möter Norrlandsgatan har även ett nytt publikt torg skapats – Smålandstorget.

 

Hur hög blir den nya byggnaden?

Pembroke samarbetar nära med Stockholms stad och Stadsbyggnadskontoret och ritningarna har justerats under planeringens gång. Enligt det
senaste förslaget är nya Hästen 21 anpassat efter det omkringliggande området och är nio våningar högt med gröna terrasser på de övre
våningarna.

 

Cityfastigheter är en del av riksintresset. Hur tänker sig Pembroke att en ny byggnad ska förhålla sig till riksintresset?

Stockholms innerstad har klassificerats som ett riksintresse. Med det menas att en ny byggnad ska ta särskild hänsyn till innerstadens karaktärsdrag och visa hänsyn till omkringliggande område. Vår vision är att skapa en högkvalitativ byggnad som väl tillmötesgår riksintressets krav på kvalitet och utformning. Vi vill skapa en arkitektoniskt funktionell och tilltalande byggnad som smälter in i stadsbilden. Vi vill också förvandla kvarterets slutna rum till ett område med mer folkliv och öppna ytor.

 

Stadsmuseet har grönklassat byggnaden. Är det inte olämpligt att riva den nuvarande byggnaden då?

Stadsmuseet är ett rådgivande organ till Stockholms stadsfullmäktige och påvisar byggnaders historiska värden. Nuvarande Hästen 21 har bedömts ha ett visst arkitektoniskt värde som tidstypisk (1970-tal) kontorsbyggnad i city. Byggnaden har dock byggts om flera gånger och även byggts på med en ny våning som väsentligt förändrat byggnadens ursprungliga karaktär.

Arbetsmiljökraven har förändrats över tid, precis som hur människor arbetar och utnyttjar kontorsytor har ändrats. Många av de äldre byggnaderna i Stockholms innerstad är inte funktionella eller möjliga att anpassa efter dagens krav och behov. För att möjliggöra för företag att stanna kvar i centrala Stockholm och undvika att de flyttar sina verksamheter och arbetsplatser någon annanstans behövs fler byggnader som uppfyller dagens behov men som också är anpassningsbara för framtidens krav.

På den befintliga byggnaden gör exempelvis små fönster och låg takhöjd kontoren svåra att anpassa till moderna arbetsmiljökrav och behov. Att öka ljusinsläppet genom att förstora fönstren är inte möjligt eftersom fasaden bär hela konstruktionen.

 

Vilken miljöpåverkan har det nya Hästen 21 huset jämfört med det befintliga?

Dagens byggteknik möjliggör en betydligt mer långsiktigt hållbar lösning för kontor och boende. Vår målsättning är att energikonsumtionen i den nya byggnaden ska vara markant lägre än i genomsnittskonsumtionen för byggnader i Stockholm (40 kWh per kvadratmeter och år, jämfört med 70-120 kWh per kvadratmeter och år). Dessutom hoppas vi att nya Hästen 21 ska certifieras enligt LEED Platinum, i likhet med vårt senaste projekt Mästerhuset. LEED är en förkortning av Leadership in Energy and Environmental Design. LEED-certifierade byggnader är resurseffektiva byggnader som använder mindre vatten och energi samt har lägre utsläpp av växthusgaser.

 

Kan inte den nuvarande fastigheten renoveras och omvandlas?

Vi har, tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, tittat på alternativ att både helt och delvis bevara den befintliga byggnaden. Undersökningen som har genomförts visar att det är svårt att bevara byggnaden då den inte kan anpassas efter framtida behov eller har kapacitet att möta de krav som ställs av hyresgäster.

 

Kommer det att finnas lägenheter i nya Hästen 21?

27 lägenheter är planerade i huset med ingång från Mäster Samuelsgatan. Kombinationen av boende, kontor och butikslokaler i huset bidrar till ett livligare stadsliv där människor rör sig under dygnets alla timmar för att bo, arbeta och umgås.

 

Är Pembrokes ambition för satsningen på den svenska marknaden långsiktig?

Pembrokes filosofi är att vara en långsiktig investerare överallt där vi äger fastigheter, inklusive Stockholm. Vi tror att Stockholm har en tillväxtpotential som sträcker sig över flera ekonomiska cykler.

Pembrokes långsiktiga vision i Stockholm är att förnya och förbättra Hästenfastigheterna på Mäster Samuelsgatan. Vi har funnits på den nordiska marknaden i tio år och visionen för våra fastigheter i Stockholm är att utveckla och förbättra kvarteret där Hästen 21 ingår. Stockholm är en fantastisk stad och de centrala delarna har god potential att utvecklas för att bli än mer attraktiva liksom tillgängliga för människorna här.

 

Vilka är Pembroke?

Vi är en internationell fastighetsrådgivare som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter och närliggande områden. Vi är specialiserade på fastigheter som innehåller en blandning av kontor, butiker och lägenheter i ledande storstäder runtom i världen.
Vår ägarstruktur möjliggör flexibiliteten att investera över marknadscykler. Med kapital från FMR LLC (Fidelity Investments) och Eight Roads, investeringsdelen av FIL (Fidelity International Limited), riktar vi in oss på globala städer med en bevisad långsiktigt tillväxtpotential. Våra kontor ligger i Stockholm, London, Sydney, Tokyo, Boston och Washington DC och vi förvaltar och utvecklar 41 fastigheter (som omfattar cirka 762 000 kvadratmeter) i Nordamerika, Europa samt Asien- och Stillahavsområdet.

Med kontor i Boston, London, Stockholm, Tokyo och Washington DC förvaltar vi för närvarande cirka 709 000 kvadratmeter fastighet på nyckelmarknader i Nordamerika, Europa och östra Asien. Vår höga ambitionsnivå, inte minst på miljöområdet, är tydlig i samtliga Pembrokes fastigheter. Över 70 procent av Pembrokes portfölj är eller håller på att bli miljöcertifierad. För mer information, besök www.pembrokere.com

 

Vilka fastigheter äger Pembroke i Stockholm?

På uppdrag av våra investerare har Pembroke förvärvat sex byggnader i Stockholm sedan 2008. Tre av byggnaderna (Hästen 22, Hästen 23 Norr och Hästen 24) har ersatts av en helt ny byggnad – Mästerhuset – med en total yta på 40 000 kvadratmeter. De övriga tre byggnaderna är Hästen 21, PK-huset och Sveavägen 14. Totalt omfattar fastigheterna 72 500 kvadratmeter.